irop

PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS

registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001983

 

Cílem projektu je vytvářet aktivity, které povedou k naplňování strategie CLLD. Hlavním zaměřením projektu je dokončení přípravy strategie CLLD, její realizace, vzdělávání zaměstnanců, členů orgánů MAS a v neposlední řadě úspěšné realizování naplánovaných výzev MAS.

 

Aktivity projektu:

- příprava strategie CLLD v rozsahu MPIN 2014 - 2020

- vzdělávání zasměstnanců a členů povinných orgánů MAS

- evaluace a monitorování strategie CLLD

- příprava a aktualizace interních postupů MAS

- aktualizace strategie CLLD v rozsahu MPIN 2014 - 2020

- aktualizace interních postupů MAS

- zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií

- vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění na webu MAS

- posktování konzultací žadatelům

- příjem žádostí o podporu

- posouzení souladu projektu se strategií CLLD

- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektů

-výběr projektů k financování, stanovení alokace a schválení výběru podle interních spostupů

- postoupení žádostí o podporu a seznamu vybraných projektů s určením alokace a dalšími relevantními podklady z procesu hodnocení na ŘO, CRR a platební agenturu SZIF

- opravy a doplnění předložených dokumentů podle připomínek a pokynů ŘO, CRR, či platební agentury SZIF

- informování žadatelů o výsledcích hodnocení

- průběžná aktualizace webových stránek MAS

- vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti

- posouzení souladu změn projektů se strategií CLLD a vydání souhlasného stanoviska MAS k posuzované změně

- součinnost s ŘO, CRR či platební agenturou SZIF

- kontrola projektů (konzultace v IROP) na místě v průběhu realizace projektu podle postupů stanovených ŘO, CRR či platební agentury SZIF, kontrola (v IROP a OPŽP konzultace) žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu - na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF

- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu ? na vyžádání ŘO, CRR nebo platební agentury SZIF

- vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které provedla MAS

- propagace strategie CLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností

- semináře po žadatele a příjemce

- animace škol a  školských zařízení v OP VVV

 

Realizace projektu:

1.1.2016 – 31.12.2023

 

0
0
0
s2sdefault