Projekt byl ukončený k 30. červnu 2012 a do konce roku 2012 řádně zúřadován a proplacen.

Program rozvoje venkova České republiky
na období 2007 – 2013
Osa IV. LEADER
Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Záměr a) Realizace projektů národní spolupráce
Národní projekt
Koordinační MAS:
MAS Kraj živých vod, z.s., Klášterní 237, 364 61 Teplá

Partnerské MAS:
MAS 21, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe (schválena k podpoře z opatření IV.1.1.)

Webové stránky projektu najdete zde: www.cestyzameckychpanu.cz


cesty_zameckych_panu_1

cesty_zameckych_panu_2

Projekt je vyústěním předešlé spolupráce MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21. Území obou MAS na sebe navazují a historický vývoj celé oblasti předurčuje společný postup při realizaci mnoha záměrů. Zkušenosti obou MAS z předešlého projektu spolupráce vyústila v přípravu dalšího záměru, který byl opět inspirován přírodním a kulturním dědictvím, tentokrát v podobě mapování významných krajinných prvků a multifunkční obnovou lesních porostů, jež v minulosti sloužily jako příměstský park a botanická zahrada.

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Tato část projektu byla realizována na území lesního pozemku - bývalé botanické zahrady v Bečově. Bečovská botanická zahrada je pilotním projektem neproduktivní investice v lesích formou vytvoření komunitně utvářeného vzdělávacího, rekreačního a kulturně přírodního území. Cílem je území zachránit, regenerovat a využít pro zvolené strategické cíle.

K naplnění těchto cílů byla zvolena opatření k posílení rekreační funkce lesa spočívající v rekonstrukci původních historických stezek pro turisty a návštěvníky, v jejich odvodnění, v doplnění prostoru vhodnými originálními herními a naučnými prvky i v samotné rekonstrukci původních sbírkových oddělení. Veškeré práce proběhly v souladu s posláním pozemku s cílem maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Neoddělitelnou součástí realizace byla nutná opatření k usměrňování návštěvnosti území tak, aby jednak nedocházelo k poškození území nadměrnou návštěvností tak i zajištěním nezbytného zázemí pro příjemný pobyt.
III.2.2 a) Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova


cesty_zameckych_panu_3

cesty_zameckych_panu_4

Tato část projektu byla věnována mapování objektů historické zahradní architektury a velmi úzce souvisí s realizací v Bečovské botanické zahradě.

Území, na kterém se projekt realizoval, je negativně poznamenáno historickými událostmi a v mnoha případech neexistují žádné souhrnné informace o přírodních památkách a významných dílech krajinné architektury v daných místech.

Výstupem jsou studie a dokumentace k již známým místům – krajinářské úpravy lázeňských zařízení v Nové Vsi, mapování krajinných struktur Beaufortského panství v Chodově, zmapování historických krajinných struktur Metternichova panství v katastrálním území Stará Voda a zmapování pozůstatků botanické zahrady a arboreta Buchtál ve Vlkovicích (Martinově). Na území MAS 21 se vyhledaly a zmapovaly v současnosti neznámé nebo málo známé objekty historické zahradní architektury a to především v okolí Mariánských Lázní.

Na závěr se vybrané informace objevily pohromadě ve společné publikaci, která je distribuována na území obou MAS.


cesty_zameckych_panu_5
0
0
0
s2sdefault