Zahrádka – veřejné setkání – 26. října 2012
V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny se konalo setkání v obci Zahrádka v okrese Plzeň sever. S ohledem na fakt, že obec přistoupila do MAS Náš region před poměrně nedávnou dobou, bylo veřejné setkání zaměřené hlavně na představení činnosti MAS a na seznámení tamních obyvatel a zastupitelů s připravovanou strategií.
Podrobnější setkání, na kterém by se již mohlo hovořit o budoucnosti obce a přáních místních obyvatel, se bude v pozdějším termínu ještě konat.

Úněšov – diskuze o budoucnosti obce – 9. listopadu 2012
V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se ve společenském sále v Číhané konalo setkání s obyvateli obce Úněšov na téma budoucnosti a rozvoje obce.
Z dotazníkového šetření, které setkání předcházelo, vyplynulo, že většina obyvatel Úněšova a jeho místních částí je se stavem obce spokojena. Kladně byla hodnocena péče o zeleň, obecní objekty, bezpečnost, provoz mateřské školy a sousedské vztahy.

Účastníci schůzky také pracovali ve třech skupinách, ve kterých řešili tři základní témata: Ochrana a obnova kulturního a přírodního dědictví a rozvoj cestovního ruchu; Podnikání; Zlepšování kvality života v obci.
Ze skupinové práce vyplynulo, že například obyvatele Vojtěšína trápí špatný, respektive žádný telefonní (a také internetový) signál. To významně komplikuje informovanost tamních obyvatel. Dalším problémem se ukázala absence hospody či klubovny, jako místa pro setkání místních. Tento problém se řešil nezávisle na sobě ve všech třech pracovních skupinách.

Mnichov – diskuze o budoucnosti obce – 22. listopadu 2012

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se na konci listopadu loňského roku konalo v obci Mnichov setkání s obyvateli. Tématem veřejné schůzky byla budoucnost a hlavně pozitivní rozvoj regionu.

Setkání předcházelo dotazníkové šetření, ve kterém obyvatelé Mnichova přiznali, že velmi pozitivně vnímají úpravu centra obce a údržbu zeleně. Spojení jsou také se současným stavem veřejné dopravy a informovanosti o dění na obecním úřadě a v obci vůbec.

Naopak zásadním problémem, ke kterému se vrátili také účastníci veřejného setkání, se ukázal stav komunikací a dostupnost služeb. Nejvíce místním vadí fakt, že zde byla zrušena pobočka České pošty. Veškeré písemnosti tak musí jezdit vyřizovat do Mariánských Lázní. V místních částech Rájov a Sítiny chybí vodovod, což ale místní řeší vlastními studněmi.

Obyvatelé Mnichova by také ocenili rekonstrukci a záchranu místního kostela svatého Petra a Pavla. Tady ale přání místních naráží na fakt, že kostel je ve vlastnictví řádu Premonstrátů.

Otročín – veřejné setkání – 23. listopadu 2012

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se v obci Otročín konalo veřejné setkání na téma budoucího rozvoje. Zdejší obyvatelé při vyslovování přání, kterak zlepšit kvalitu života ve své obci, nijak nešetřili svou fantazii.

Mezi konkrétnějšími nápady se objevila například rozhledna, nové tribuny na fotbalovém hřišti a podobně jako v jiných menších obcích městech, také plnohodnotná klubovna.

Zásadním zdejším nedostatkem se ukázal, opět jako i v jiných obcích, nedostatek pracovních míst a s tím spojená i menší šance udržet zde mladé lidi. V souvislosti s tímto faktem se na schůzce objevil nápad na vybudování místní mlékárny a pekárny. S tímto návrhem přišla místní podnikatelka, která se v Otročíně věnuje zemědělské činnosti a sama by se na takovém projektu chtěla podílet.

Ovesné Kladruby– veřejné setkání – 26. listopadu 2012

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se obyvatelé Ovesných Kladrub zúčastnili dotazníkového šetření i veřejné diskuze na téma rozvoje obce.

V dotaznících obyvatelé obce kladně hodnotili zlepšování vzhledu obce, instalaci dětských herních prvků a celkovou zlepšenou úpravu veřejných prostor a zeleně.

Naopak negativní reakce byly namířené, podobě jako i v jiných obcích a městech regionu, k neopraveným komunikacím a také ke špatnému stavu místní železniční stanice.

Mezi náměty na zlepšení života v obci se velká pozornost věnovala právě rekonstruované budově základní školy. Místní projevili zájem o multifunkční využití objektu například jako regionálního muzea, knihovny, případně také turistického infocentra.

Bečov nad Teplou– veřejné setkání – 6. prosince 2012

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se konalo veřejné setkání na téma rozvoje města.

Zásadním námětem setkání obyvatel města bylo „rozšíření služeb místní školy“. Bečovská základní škola se totiž, podobně jako mnohé jiné školy v malých městech, potýká s výrazným nedostatkem žáků a tím pádem i s nedostatkem financí. Při veřejné diskuzi se objevil návrh, který by umožnil škole, respektive městu jako jejímu zřizovateli, zajistit si alespoň částečnou ekonomickou nezávislost. Podle návrhu by škola měla úzce spolupracovat jak s bečovskou botanickou zahradou, kde se počítá s vybudováním environmentálního centra, a také s bečovským zámkem. Ten totiž navázal úzkou spolupráci s různými vzdělávacími institucemi. Prostory základní školy by tak bylo možné využít, pochopitelně komerčně, jako učebny například pro potřeby kurzů zaměřených na kulturu a historii, či přírodní dědictví a životní prostředí.

Teplá – veřejné setkání – 7. prosince 2012

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie území Místní akční skupiny Náš region se konalo veřejné setkání obyvatel města Teplá na téma budoucnosti a pozitivního rozvoje města. Na straně nedostatků se podobně jako v jiných městech a obcích tohoto regionu objevily neopravené komunikace či nízká možnost získat v místě bydliště zaměstnání.

Na druhou stranu se při diskuzi objevil v souvislosti s právě probíhající rekonstrukcí budovy bývalé tepelské radnice (domu s číslem popisným 1 na náměstí), návrh na vytvoření důstojných prostor pro aktivity folklorního souboru Stázka. Ať už by se sdružení mělo přesunout do stávající radnice nebo do budovy nové, získalo by tako potřebné prostory pro své aktivity a také bezpečné skladování krojů. Takové prostory by samozřejmě mohly fungovat jako klubovna i pro další spolky.

Krásné Údolí– veřejné setkání – 12. prosince 2012

V rámci přípravy Místí rozvojové strategie regionu Místní akční skupiny Náš region se konalo v polovině prosince veřejné setkání s obyvateli Krásného Údolí.

Poměrně aktivně diskutovaným tématem se stal návrh, který vzešel z dotazníkového šetření, a to cyklostezka, která by spojila Krásné Údolí s Útvinou a Toužimí, případně schůdnější varianta z Odolenovic do Krásného Údolí. Nápad zatím naráží z jedné strany na velkou finanční náročnost a ze strany druhé na složitější terén. MAS Náš region může v takovém záměru pomoci hlavně v jeho počátcích a to zajištěním projektové dokumentace.

Bochov – veřejné setkání – 10. ledna 2013

V rámci přípravy Místní rozvojové strategie regionu Místní akční skupiny Náš region se konalo na začátku nového roku veřejné setkání s obyvateli města Bochov. Tématem setkání byla budoucnost a rozvoj města v příštích letech.

Dotazníkové šetření, které schůzce předcházelo, ukázalo, že místní lidé nejvíce řeší problémy s neukázněnými majiteli psů, dopravní řešení ve městě a jeho bezprostředním okolí a mizivé možnosti získat v místě bydliště zaměstnání.

Obyvatelé místních částí chtějí nejčastěji vyřešit problém místních komunikací, které jsou v dezolátním stavu a například v Dlouhé vsi by si tamní usedlíci přáli vodovod. Ačkoliv mají vlastní studně, pravidelně se potýkají s fatálním nedostatkem nejen pitné, ale i užitkové vody.

Z pohledu cestovního ruchu by místní ocenili stezku, která by propojila památník obětem první světové války s hradem Hartenštejn. Ačkoliv by samotné vytyčení a zpřístupnění takové cesty nebyl výrazný problém, myšlenka naráží na vlastnické poměry u pozemků, po kterých by taková cesta vedla.

Naopak realizovatelným námětem se z pohledu MAS Náš region a tím pádem i připravované MRS ukázal námět na renovaci varhan v místním kostele. I zde se ale objevuji zádrhel ve vlastnických právech, kdy je kostel majetkem církve.

Komunitní plánování ve městě Úterý 6. března 2013

MAS Náš region v rámci přípravy nové Integrované strategie území navštívila 6. března obyvatele města Úterý. Cílem bylo najít nové náměty pro zlepšení života místních i lepšího zviditelnění města pro potřeby cestovního ruchu. Setkání se zúčastnil relativně velký počet lidí, zhruba dvacítka místních projevila zájem o společné plánování a diskuzi.

Velkým tématem se ukázala právě propagace města, které má vlastní městskou památkovou zónu a které je častou destinací filmařů. Byl tedy nadnesen nápad zaměřovat propagační materiály o městě a okolí právě na tuto skutečnost – Úterý, město filmařů. V souvislosti s cestovním ruchem přišel také návrh na zajištění provozu kavárny či restaurace, která by na straně jedné zajišťovala stravování pro turisty a na straně druhé by mohla fungovat také jako „turistická záchytka“, která supluje funkci infocentra a pomáhá návštěvníkům vytvářet zajímavý program pro pobyt v regionu.

Mezi dalšími náměty už se účastníci diskuze zaměřovali na samotný chod města. Pro udržení mladých lidí či přímo jejich stěhování do Úterý se ukázalo nezbytným například udržení kvality místní školy, čehož by se podle místních mohlo dosáhnout například výměnou oken či vylepšení místní tělocvičny. Pozornost by si zasloužilo také sportoviště, které by mohly využívat nejen děti ale také dospělí a v rámci sportovního vyžití přišla také potřeba zajistit přírodní koupání s kvalitní vodou.

Podobně jako v jiných menších městech a obcích regionu je palčivým problémem hromadná doprava. Místní by uvítali kyvadlovou dopravu do Mariánských Lázní, Teplé, Plzně a Stříbra. Zásadně je podle účastníků setkání nutné řešit také mizernou dopravní obslužnost místní části Vidžín.

0
0
0
s2sdefault