KRAJ ŽIVÝCH VOD I.

Projekt Kraj živých vod byl realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21, které působí na území CHKO Slavkovský les v pramenné oblasti Mariánskolázeňska. Realizace probíhala v letech 2010–2011 a na území MAS Kraj živých vod, z.s. došlo především k vyznačení I. Etapy naučné stezky, doplnění a aktualizaci studie Prameny, která se podrobně zabývá minerálními vývěry v území a samozřejmě byly také obnoveny některé vybrané prameny.

Cílem projektu bylo pečovat a rozvíjet toto přírodní bohatství, které formovalo kulturní dědictví regionu a prezentovat jej včetně náležité osvěty.

Projektová idea vycházela z komunitního plánování zúčastněných MAS, i konkrétních expertních studií. Konkrétně se jednalo o studii „Prameny“, kterou zpracovala pro své území MAS Kraj živých vod, z.s. (2006) a Územní studii Střela, která se vytvářela v letech 2007–2008 pro jihovýchodní část Karlovarského kraje, stejně tak jako z Analýzy vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje, která zahrnuje území obou MAS a jejímž zadavatelem byl Karlovarský kraj a výsledkem bylo doporučení a návrhy projektových záměrů vedoucích ke stabilizaci obyvatelstva a zkvalitnění života ve venkovských oblastech.

V rámci hlavního opatření, tedy ochrany a rozvoje kulturního dědictví, se počítalo se stavební obnovou a zhodnocením kulturního dědictví venkova – kulturních prvků venkovské krajiny a obcí – tematicky souvisejících s vodou (kašny, vodní nádrže, nádrže, prameny, vývěry minerálek včetně souvisejících infrastruktury, ploch, apod.).

Doplňkovým opatřením byla podpora cestovního ruchu. Vytvořila se pěší turistická trasa od Reitenbergerova pramene k prameni Oriona přes Křepkovický pramen. Součástí vyznačení trasy bylo vybudování základní doprovodné infrastruktury (směrovky, informační tabule, značení…)

Oriona před obnovou
kzv 1
Oriona po obnově
kzv 2
Křepkovický pramen před
kzv 3
Křepkovický pramen po
kzv 4

KRAJ ŽIVÝCH VOD II.

Kraj živých vod II. je projekt, který navazuje na předchozí projekty a iniciativy jak jednotlivých partnerských MAS, tak především na vzájemnou spolupráci při společném rozvoji území. Je pokračováním projektu spolupráce "Kraj živých vod" (2009–2011), kdy se tímto projektem na předešlé aktivity navazuje a dále se rozvíjejí. Kvalitní spolupráce mezi MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21 se rozšířila i o MAS Krušné hory – západ, kdy byly předávány zkušenosti s aktivním zapojováním dětí, mládeže i místních obyvatel do postupné obnovy a především ochrany kulturního a přírodního dědictví jedním z hlavních výstupů projektu. Cílem projektu byla obnova místního fenoménu minerálních pramenů, vyznačení další etapy naučné stezky a umístění informačních tabulí na železničních stanicích regionální tratě Karlovy Vary – Mariánské Lázně a další aktivity


kzv 01

kzv 02

Projekt byl realizován v letech 2012–2013 a byl opět financován z PRV IV.2.1. a podíl MAS Kraj živých vod, z.s. byl 1.208.700,- Kč, kdy naše MAS byla koordinační místní akční skupinou.

Bylo dokončeno značení II. etapy naučné stezky od Oriony, přes Služetínskou kyselku, Číhanské prameniště, přes Tisovou a Poutnov k Otročínskému hornímu prameni.

V rámci projektu byl obnoven Služetínský pramen.


kzv 03

kzv 04

Během realizace probíhalo několik společných akcí pro širokou veřejnost, kdy byli návštěvníci seznámeni s historií regionu i postupnou obnovou minerálek.

Největší akcí byl zářijový Den v kraji živých vod, kdy na 200 účastníků navštívilo realizace na území všech tří MAS. Touto akcí byla založena každoroční tradice.


kzv 05
0
0
0
s2sdefault