Provozní a animační činnost

Název projektu: Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001983

Projekt „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS“ je realizován za účelem přípravy a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Kraj živých vod na období 2014 – 2020. Projekt zajistí financování provozních a animačních nákladů MAS Kraj živých vod, spojených s přípravou, realizací a naplňováním SCLLD Kraj živých vod.

 

Projekt má za cíl vytvářet aktivity, které povedou k naplňování strategie CLLD. Hlavním zaměřením projektu je dokončení přípravy strategie CLLD, její realizace, vzdělávání zaměstnanců, členů orgánů MAS a v neposlední řadě úspěšné realizování naplánovaných výzev MAS.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, v rámci výzvy č. 6 Přípravné a provozní činnosti, provozní a animační činnosti MAS.