Úvodník

Kraj živých vod vyhlašuje podzimní kolo výzvy

pro všechny podporované oblasti.

 

 

Grantový program MAS Kraj živých vod

Dr.ŽIVODA

 

Grantový program Dr.ŽIVODA je připravován a realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod a obcí i významných firem sídlících na jejím území a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

 

Žádosti je možné podávat do 30.11.2017

 

více informací - "Grantový program MAS"

 

 

 

 

 

 

Manažeři MAS Kraj živých vod, z. s. a Svazku obcí Slavkovský les
jsou finančně podporováni Karlovarským krajem. Děkujeme.

Logo KV malé

 

 

MAS Kraj živých vod, z.s.

Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá

Tel.: 353 618 752

krajzivychvodzavinacseznam.cz

IČO: 26988925

Území Místní akční skupiny Kraj živých vod, z.s. je zvláštní na jedné straně specifickým přírodním i kulturním bohatstvím, na straně druhé také nepříznivým, sociálně poněkud nestabilním charakterem a v neposlední řadě je to oblast silně dotčená neurvalým vysidlováním na začátku i konci druhé světové války. Výsledkem tohoto nepříznivého vývoje je velmi nízká průměrná hustota zalidnění (21 obyv./km) na druhou stranu však velmi hodnotné a zachovalé přírodní dědictví.

Základní platformou pro vznik MAS Kraj živých vod, z.s. byl Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, jenž vznikl v roce 1995. O deset let později se stal zakládajícím členem MAS Kraj živých vod, z.s. V té době měl svazek obcí již bohatou zkušenost s místními nevládními organizacemi i podnikatelskými subjekty, se kterými realizoval celou řadu drobných projektů na území svých.

MAS Kraj živých vod, z.s. nebyla vybrána k podpoře z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013, přesto se alespoň částečně pokusila o realizaci své strategie. Svou existenci zachovala díky aktivní realizaci vlastních projektů menšího rozsahu. Projekty byly a v některých případech v současné době stále ještě jsou realizovány formou spolupráce s jinými MAS a nebo za finančního přispění z dotačních programů různých ministerstev, Plzeňského a Karlovarského kraje a také různých nadací.
Spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při tvorbě rozvojových dokumentů a studií vyústila v postupnou realizaci integrovaného projektu Kraj živých vod, s nímž bylo započato v roce 2006 a postupně je realizován do dnešních dnů.

Od roku 2005 se nijak zvlášť nezměnilo území v působnosti MAS Kraj živých vod, z.s., výraznější je v posledních letech přijetí obcí z bývalého okresu Plzeň – sever – Všeruby, Zahrádka a Nevřeň.
V době přípravy ISÚ pro období 2014-2020 se ještě zapojila obec Útvina z Karlovarského kraje, která do té doby nebyla v území žádné MAS.
V současné době MAS působí na území 21 obcí (14 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).
Celková rozloha území činí přes 613 km2
Celkový počet obyvatel na území MAS je 13343 obyvatel.