Podmínky pro přistoupení členů MAS

Členství v MAS (článek IV. stanov)

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku může být právnická osoba,
kterou zastupuje statutární orgán.
2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru partnerství o přijetí člena. Dokladem o členství je
potvrzení o členství vydané Výborem partnerství.
3. Proti rozhodnutí Výboru partnerství o nepřijetí člena je možné podat písemné odvolání k Valnému
shromáždění členů a to do třiceti dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je
adresováno předsedovi.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena oznámeným prokazatelně písemně Výboru partnerství
b) úmrtím či zánikem právní subjektivity člena
c) zrušením členství rozhodnutím Výboru partnerství při hrubém nebo opětovném porušení 4
stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku
d) zrušením spolku
e) zrušením členství rozhodnutím Valného shromáždění členů v případě odvolacího řízení
5. O zániku členství ve spolku podle článku IV odstavce 4 písm. c) rozhoduje Výbor partnerství
dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Členství zaniká vydáním písemného rozhodnutí Výboru
partnerství. Proti rozhodnutí o zrušení členství podle článku IV odstavce 4 písm. c) je možné podat
odvolání k Valnému shromáždění členů a to do třiceti dnů od doručení písemného rozhodnutí o
nepřijetí. Odvolání je adresováno předsedovi.

 

Práva a povinnosti členů (článek V. stanov)

1. Každý člen má právo:
a) volit a být volen do všech orgánů spolku
b) účastnit se jednání orgánů spolku
c) vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty,
iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu
se zájmy a záměry spolku
e) být pravidelně informován o činnosti spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech
dokladů spolku
f) účastnit se akcí, které spolek pořádá
g) vystoupit ze spolku
2. Práva člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Valného
shromáždění členů.
3. Každý člen má za povinnost:
a) vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti spolku a hájit zájmy spolku
b) dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku
c) slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry spolku
d) vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku
e) v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení
orgánů spolku
f) nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování
jeho hodnoty
g) všestranně propagovat spolek
h) platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu
4. Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valného
shromáždění členů.