Seznam členů orgánů MAS

Seznam členů orgánů MAS Kraj živých vod

 

Valné shromáždění členů - nejvyšší orgán MAS

Valné shromáždění členů MAS tvoří všichni členové MAS. Jejich seznam najdete ZDE.
 

Výbor partnerství

Do působnosti Výboru partnerství zejména patří:
a) podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti
b) zajištění vedení kanceláře a účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností spolku
c) svolávání Valného shromáždění členů, věcné, organizační a administrativní zajištění jeho průběhu
d) sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku
e) zpracovávání zpráv o činnosti Výboru partnerství
f) zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin
g) organizace prací v případě splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení spolku
h) výklad stanov spolku
i) rozhodování o přijetí nového člena
j) rozhodování o ukončení členství
k) volba a odvolávání předsedy a místopředsedy Výboru partnerství
l) plnění usnesení Valného shromáždění členů
m) koordinace činností při realizaci rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku
n)sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku
o) realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty
p) rozhodování o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné
podobné evidence iniciace těchto zápisů
q) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD
r) schvaluje výzvy k podávání žádostí
s) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrového komise
t) jmenování Monitorovací komise, která se skládá z koordinátorů programů, manažera MAS, jednoho
až dvou členů Výběrové komise a případně externích expertů. 

MAS Kraj živých vod, z.s., zast. Jan Orosz, předseda
Probitas s.r.o., zast. Vladimír Erps, jednatel
Ing. Václav Kotlaba, fyzická osoba
ZO ČSOP Berkut, zast. Ing. Jiří Šindelář
Jaroslav Větrovec, fyzická osoba
Golf klub Teplá, zast. Ivana Jančarová, prezident
Roman Veselovský, fyzická osoba podnikající
Město Krásné Údolí, zast. Martin Frank, starosta
Město Bečov nad Teplou, zast. Olga Haláková, starostka
 

Výběrová komise 

Do působnosti Výběrové komise patří:
a) předvýběr projektů na základě objektivních kritérií
b) navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD 

Úněšovský statek, a.s., zast. Jiří Vaněk, jednatel
Pod střechou, o.s., zast. Jiří Schierl, předseda
ARBO-zahradnictví, zast. MiroslavFalkenauer, jednatel
Marie Šašková, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, zast. Marie Šašková, předsedkyně
Město Bochov, zast. Miroslav Egert, starosta
 

Kontrolní komise 

Do působnosti Kontrolní komise patří:
a) sledování a kontrola veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku
b) předkládání zpráv o kontrole Valnému shromáždění členů, a to minimálně jedenkrát ročně
c) projednávání stížností členů
d) projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
e) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD
f) svolává mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy spolku
g) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku
h) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový
a evaluační plán SCLLD) 

Zahrada Teplá s.r.o., zast. Ing. Petr Šindelář, jednatel
Kanonie premonstrátů Teplá, zast. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat
Obec Úněšov, zast. Marie Nechutná, starostka